Školská rada

Školská rada (ŠR)

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě a chodu školy.

Školská rada se vyjadřuje ke školnímu vzdělávacímu programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, projednává návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, podává podněty řediteli školy, zřizovateli.

Funkční období ŠR je tři roky, zasedá nejméně dvakrát ročně.

Zákonní zástupci žáků volí jednoho člena školské rady, pedagogičtí pracovníci rovněž volí jednoho člena školské rady, jednoho člena jmenuje zřizovatel školy /Obec Opatovice/. Členem ŠR nemůže být ředitel školy.

     

Složení školské rady pro období od 1. 6. 2024 – 31. 5. 2027:

zástupce rodičů: Pavlína Veselá

zástupce zřizovatele: Ing. Martina Tinzlová

zástupce školy: Mgr. Věra Machová