Kontakt

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

kontaktní poštovní adresa, adresa úřadovny pro osobní návštěvu a adresa podatelny:
Malé dráhy 66, 664 61 Opatovice

IČ: 71004033
IZO: 102 179 433
RED_IZO: 600 110 877
Tel.: 547 232 332, mobil: 737 878 085

 

elektronická adresa podatelny (přijímáme USB flash disk)
reditelna@zsopatovice.eu

úřední hodiny podatelny:
pondělí – pátek:         7.15 – 7.40 h

ID datové schránky:  27xvci9

adresa internetové stránky: www.zsopatovice.eu

číslo účtu: 181786240/0300

žádosti o informace podávejte prostřednictvím:

 • internetové pošty: reditelna@zsopatovice.eu
 • datové schránky: 27xvci9
 • písemně či osobně (v kanceláři ředitelky školy) na adresu: Malé dráhy 66, 664 61 Opatovice

 

Příjem podání a podnětů:

 • osoba určená k přijímání žádostí a vyřizování stížností, podnětů a oznámení – Mgr. Dagmar Štěpánová, v případě nepřítomnosti ředitelky u PaedDr. Jany Šenkýřové
 • tazatel obdrží odpověď/vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení dotazu, v případě osobního či telefonického dotazu ihned, pokud to charakter dotazu umožní

 

úhrady za poskytování informací a směrnice o poskytování informací: zde

Ředitelka rozhodla o výši jako statutární orgán organizace.

zřizovatel:
Obec Opatovice
Velké dráhy 152
664 61 Opatovice

předmět činnosti:

 • Základní škola
 • Školní jídelna – výdejna
 • Školní zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina

 

Mapa
GPS: 49.075740, 16.640858

Organizace byla zřízena obcí Opatovice dne 24. 10. 2002 zřizovací listinou č.j. 440/2022 jako příspěvková organizace pro zajištění základního vzdělávání žáků. Tato zřizovací listina byla nahrazena dne 7. 6. 2010 zřizovací listinou č.j. HŘ 98/2010. Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovací listina je k nahlédnutí zde.

Organizační struktura je dána organizačním řádem organizace. Organizace se dělí na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:

Základní škola
Školní družina
Školní jídelna – výdejna

Nejdůležitější používané předpisy:

 1.  Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon
 2. Zákon č. 563/2004 Sb. – zákon o pedagogických pracovnících
 3. Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád
 4. Zákon č. 250/2000 Sb. – o rozpočtových pravidlech
 5. Vyhláška č. 48/2005 Sb. – o ZŠ
 6. Vyhláška č. 74/2005 – o ŠD
 7. Vyhláška č. 107/2005 – o ŠJ
 8. Vyhláška č. 27/2016 – o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

www.zakonyprolidi.cz

licenční smlouvy:

 • vzor licenční smlouvy zde
 • výhradní licence – v současné době nejsou Základní školou Opatovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.