Projekty

 

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt podpořený z fondů EU

Název projektu: ZŠ Opatovice Šablony I. OP JAK
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005469
Číslo jednací: MSMT-7642/2023-2

Cílem výzvy je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Naše škola využije prostředky na školního asistenta, vzdělávání pracovníků, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání a inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání.
Projekt běží od 1. 7. 2023 a bude ukončen 31. 12. 2025.


Darovací smlouva k 3D tiskárně

 

Otevřít PDF

Otevřít PDF

 

Naše škola získala certifikát Rodiče vítáni. Více informací najdete zde.

 

Naše škola se zapojila do kampaně Celé Česko čte dětem. Více se dozvíte zde.

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony III

Projekt podpořený z fondů EU

Název projektu: Podpora vždělávání formou zjednodušeného projektu ZŠ Opatovice III
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022708
Číslo jednací: MSMT-20041/2021-2

Cílem výzvy ŠABLONY III je podpora vzdělávacích aktivit na školách. Naše škola se zapojila do projektu v oblasti doučování, projektových dnů a využití ICT ve výuce.
Projekt běží od 1. 9. 2021 a bude ukončen 30. 6. 2023.
Hlavními výstupy u jednotlivých šablon jsou následující body:
Doučování – podpora žáků, kteří jsou v určité vzdělávací oblasti znevýhodněni (může se jednat i o žáky nadané).
Projektové dny – zapojení odborné veřejnosti do vzdělávacího procesu na škole.
ICT ve výuce – využití digitálních technologií (notebooků) v rámci výuky. V rámci této šablony škola zakoupila 10 notebooků do výuky.

 


 

Školní mléko

Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“. Firma Laktea dodává do školy mléko a mléčné výrobky, které si žáci mohou zakoupit za dotované ceny. Více informací se dozvíte zde.

skolni_mlekoPrehled_dotovanych_vyrobku

srdce_mleko

 

 

 

 

 

 


Ovoce a zelenina do škol

 

Ovoce a zelenina do škol

Škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Žákům 1. stupně základních škol je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Více informací se dozvíte zde.

 


8551-logo_recyklohrani

 

Recyklohraní

Cílem projektu je podpořit zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení, prohloubit znalosti žáků v třídění odpadů a rozšířit ekologickou výchovu na školách.Více informací se dozvíte zde.

 


 

Projekt EU peníze školám

EU

EU PENÍZE ŠKOLÁM – HODNOCENÍ PROJEKTU

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1850

Číslo jednací: 34411/2010 – 46

Název projektu: Inovace na ZŠ Opatovice

Cílem projektu, který probíhal od 1.5.2011 do 30.6.2013, bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím zařazení informačních technologií a moderních metod výuky a další metodické vzdělávání pedagogických pracovníků pro tvorbu a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů, aby byla výuka názornější a poutavější.

Hlavními výstupy projektu je vytvoření 9 sad vlastních aplikací, tj. 180 digitálních učebních materiálů pro 4 vzdělávací předměty prezentované prostřednictvím interaktivních tabulí a počítačů. Všechny digitální učební materiály mohou být využívány dalšími pedagogy.

Po materiální stránce projekt přinesl vybavení dvou učeben interaktivními tabulemi, jedné učebny osmi počítači, televizí a fotoaparátem, ICT vybavení pro učitele – tiskárnu a dva notebooky a učební pomůcky a knihy pro žáky.

Realizací projektu byl naplněn i další cíl – rozvoj pedagogických pracovníků v možnostech a příležitostech využívání ICT ve výuce v podobě aktivních metod výuky, využívání a zavedení interaktivní výuky díky interaktivním tabulím a PC aplikacím a programům pro tvorbu výukových materiálů.

Projektový záměr se tak podařilo naplnit a došlo ke zkvalitnění vyučovacího procesu pro žáky naší školy.

Mgr. Jaroslava Sklenářová, ředitelka školy