Projekty

Plakát také zde.

Operační program Jan Amos Komenský

Projekt podpořený z fondů EU

Název projektu: ZŠ Opatovice Šablony I. OP JAK
Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005469
Číslo jednací: MSMT-7642/2023-2

Cílem výzvy je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Naše škola využije prostředky na školního asistenta, vzdělávání pracovníků, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání a inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání.
Projekt běží od 1. 7. 2023 a bude ukončen 31. 12. 2025.


Darovací smlouva k 3D tiskárně

 

Otevřít PDF

Otevřít PDF

 

2b_Publicita_WEB

Naše škola získala certifikát Rodiče vítáni. Více informací najdete zde.

 

Naše škola se zapojila do kampaně Celé Česko čte dětem. Více se dozvíte zde.

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony III

Projekt podpořený z fondů EU

Název projektu: Podpora vždělávání formou zjednodušeného projektu ZŠ Opatovice III
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022708
Číslo jednací: MSMT-20041/2021-2

Cílem výzvy ŠABLONY III je podpora vzdělávacích aktivit na školách. Naše škola se zapojila do projektu v oblasti doučování, projektových dnů a využití ICT ve výuce.
Projekt běží od 1. 9. 2021 a bude ukončen 30. 6. 2023.
Hlavními výstupy u jednotlivých šablon jsou následující body:
Doučování – podpora žáků, kteří jsou v určité vzdělávací oblasti znevýhodněni (může se jednat i o žáky nadané).
Projektové dny – zapojení odborné veřejnosti do vzdělávacího procesu na škole.
ICT ve výuce – využití digitálních technologií (notebooků) v rámci výuky. V rámci této šablony škola zakoupila 10 notebooků do výuky.

 


Školní mléko

Škola je zapojena do projektu „Školní mléko“. Firma Laktea dodává do školy mléko a mléčné výrobky, které si žáci mohou zakoupit za dotované ceny. Více informací se dozvíte zde.

skolni_mlekoPrehled_dotovanych_vyrobku

srdce_mleko

 

 

 

 

 

 


Ovoce a zelenina do škol

 

Ovoce a zelenina do škol

Škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Žákům 1. stupně základních škol je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Více informací se dozvíte zde.

 


8551-logo_recyklohrani

 

Recyklohraní

Cílem projektu je podpořit zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení, prohloubit znalosti žáků v třídění odpadů a rozšířit ekologickou výchovu na školách.Více informací se dozvíte zde.

 


 

Projekt EU peníze školám

EU

EU PENÍZE ŠKOLÁM – HODNOCENÍ PROJEKTU

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1850

Číslo jednací: 34411/2010 – 46

Název projektu: Inovace na ZŠ Opatovice

Cílem projektu, který probíhal od 1.5.2011 do 30.6.2013, bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím zařazení informačních technologií a moderních metod výuky a další metodické vzdělávání pedagogických pracovníků pro tvorbu a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů, aby byla výuka názornější a poutavější.

Hlavními výstupy projektu je vytvoření 9 sad vlastních aplikací, tj. 180 digitálních učebních materiálů pro 4 vzdělávací předměty prezentované prostřednictvím interaktivních tabulí a počítačů. Všechny digitální učební materiály mohou být využívány dalšími pedagogy.

Po materiální stránce projekt přinesl vybavení dvou učeben interaktivními tabulemi, jedné učebny osmi počítači, televizí a fotoaparátem, ICT vybavení pro učitele – tiskárnu a dva notebooky a učební pomůcky a knihy pro žáky.

Realizací projektu byl naplněn i další cíl – rozvoj pedagogických pracovníků v možnostech a příležitostech využívání ICT ve výuce v podobě aktivních metod výuky, využívání a zavedení interaktivní výuky díky interaktivním tabulím a PC aplikacím a programům pro tvorbu výukových materiálů.

Projektový záměr se tak podařilo naplnit a došlo ke zkvalitnění vyučovacího procesu pro žáky naší školy.

Mgr. Jaroslava Sklenářová, ředitelka školy